Avís legal

El present document conté les Condicions que regulen l’ús d’aquest lloc web fitt.cat (des d’ara LA WEB) i el servei que ofereix, amb titularitat:

  • Col·lectiu de Teatre Necessari Trono Villegas
  • Carrer Misser Sitges, 10, baixos
  • 43003, Tarragona
  • NIF: G43250943

A efectes de comunicació i notificacions de l’usuari a La Web, l’adreça de correu electrònic és la següent INFO@FITT.CAT i el telèfon de contacte el +34 977 222 014

PROPIETAT INTELECTUAL

Els continguts de LA WEB no poden ser copiats ni reproduits sense permís exprés per escrit del propietari.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

LA WEB no recull dades de caràcter personal dels usuaris.

WEB PER A MAJORS D’EDAT

Per registrar-se i/o sol·licitar els serveis de LA WEB l’usuari/a ha de ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica per acceptar l'Avís legal.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tota persona que accedeixi a La Web assumeix el paper d’usuari/a, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

LA WEB es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a La Web, sense que hi hagi obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com a suficients la publicació de les mateixes en La Web.

LA WEB no es fa responsable dels continguts de les pàgines web a les que redirecciona La Web així com tampoc dels possibles incompliments de la normativa vigent que en cada moment aquestes pàgines puguin incórrer. Atès que LA WEB no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, LA WEB manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

LA WEB no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a LA WEB. No obstant això, LA WEB col·labora de forma activa en la retirada de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en La Web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador de La Web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, LA WEB no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació i/o de servidor, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, talls de llum o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a La Web. LA WEB es reserva el dret de retirar el web per realitzar tasques de manteniment sense previ avís.